Sanitárne zariadenie a hygienické potreby

Vyhlásenie o súkromí 

V tomto vyhlásení sú popísané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok.

Úvod

Spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o. dbá o ochranu vášho súkromia. V tomto vyhlásení sú popísané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok, ktorá obsahuje odkaz na toto vyhlásenie (súhrnne „webové stránky“). Ďalej sa tu uvádza, aké informácie zhromažďujeme, keď nás kontaktujete (napr. pri poslaní komentára, otázky alebo žiadosti o podporu produktu a služieb). Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme, na aké účely ich využívame a ako môžete upraviť naše užívanie týchto údajov. Popísané sú aj opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a spôsob, akým môžete svoje osobné údaje skontrolovať a opraviť. Prístupom na naše webové stránky alebo poskytnutím svojich údajov v rámci vášho kontaktovania udeľujete súhlas s postupmi zhromažďovania a spracovania údajov opísanými v tomto vyhlásení. Na účely tohto vyhlásenia sa „osobnými údajmi“ rozumejú údaje, ktoré možno využiť na identifikáciu konkrétnej osoby, ako sú meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Ak sú s osobnými údajmi spojené ďalšie informácie, napríklad rozhodnutie o odbere noviniek, informácie o kúpe produktov alebo zákaznícky obľúbených produktoch, stávajú sa tiež osobnými údajmi.

Naše zhromažďovanie údajov

Informácie získané priamo od vás Všeobecne platí, že webové stránky spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o. môžete navštíviť bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Na niektorých stránkach môžeme požiadať o osobné údaje v spojení s poskytnutím služby alebo uskutočnením vyžiadanej transakcie. Niektoré osobné údaje nám môžete poskytnúť aj vtedy, keď nás kontaktujete (napr. pošlete komentár, otázku alebo žiadosť o podporu). Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, môžu zahŕňať:kontaktné údaje, ako sú meno, titul, meno spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo a poštová adresa, informácie o vašej spoločnosti a pracovnom zaradení, vaše voľby týkajúce sa e- marketingu, finančné údaje (napríklad informácie o kreditnej karte alebo účte),údaje, ako napríklad národnosť alebo krajina pobytu, na základe ktorých môžeme rozhodnúť o tom, či vám smieme podľa nariadenia o riadení vývozu poskytnúť informácie o určitých technológiách, informácie slúžiace na prispôsobenie a uľahčenie používania našich webových stránok, napríklad prihlasovacie a technické údaje, otázky týkajúce sa našich produktov a služieb a objednávky, informácie, na základe ktorých budeme môcť rozhodnúť, ktoré produkty a služby najlepšie vyhovujú vašim potrebám, informácie poskytnuté pri registrácii na udalosti, spätnú väzbu k našim webovým stránkam a našim produktom a službám všeobecne. Žiadne z týchto informácií nemusíte uvádzať, je však možné, že bez nich vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu alebo nebude možné dokončiť transakciu. Informácie získavané automaticky Zhromažďujeme informácie o vašich návštevách našich webových stránok, napríklad o tom, ktoré stránky zobrazíte, o počte prenesených bajtov, odkazoch, na ktoré kliknete, materiáloch, ktoré zobrazíte, a ďalších akciách, ktoré na našich stránkach urobíte. Tieto informácie môžeme spojiť s vašimi osobnými údajmi a používať v súlade s týmto vyhlásením o súkromí. Ďalej zhromažďujeme určité štandardné informácie, ktoré váš prehliadač posiela na každú navštívenú webovú stránku. Je to napríklad vaša IP adresa, typ, možnosti a jazyk prehliadača, operačný systém, dátum a čas prístupu na stránku a web, z ktorého ste na niektorú z našich stránok prešli. Tieto štandardné informácie nespájame s ostatnými osobnými údajmi.

Naše použitie údajov 

Služby a transakcie

 Vaše osobné údaje používame na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie vyžiadaných transakcií, okrem iného napríklad poskytnutie informácií o výrobkoch či službách spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o., registráciu kúpených produktov, spracovanie objednávok, vybavenie reklamácií, poskytnutie náhradných príručiek k produktom, vybavenie žiadostí o zákaznícky servis a pomoc s používaním našich webových stránok. Aby sme vám mohli ponúknuť ucelenejší dojem pri komunikácii so spoločnosťou Merida Bratislava, s.r.o, napríklad aby sme mohli zistiť, aké sú vaše preferencie a ako používate výrobky a služby spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o, zlepšiť vývoj a správu svojich výrobkov, služieb a zákazníckeho servisu a poskytnúť vám informácie o výrobkoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, môžeme informácie získané na webových stránkach spojiť s údajmi, ktoré zhromažďujeme alebo získavame inými spôsobmi.

Zlepšovanie webových stránok a produktov

Vaše osobné údaje môžeme využiť na obchodnú analýzu alebo iné účely zlepšovania kvality nášho podniku, webových stránok a výrobkov či služieb spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o, alebo na uľahčenie používania našich stránok tým, že nebude treba opakovane zadávať rovnaké údaje, alebo prispôsobenie našich stránok vašim konkrétnym predstavám alebo záujmom.

Komunikácia

Vaše osobné údaje môžeme využiť na poslanie informácií o výrobkoch alebo službách spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo prieskumov o vašom používaní výrobkov a služieb. Ak sa rozhodnete odber zrušiť, odstránime vás do 10 pracovných dní z príslušného zoznamu príjemcov.

Uchádzači o zamestnanie

V spojení so žiadosťou o zamestnanie nám môžete poskytnúť určité osobné informácie, ako je napríklad životopis. Tieto informácie môžeme využívať v celej spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o, na zváženie vhodnosti na pracovné miesto. Ak žiadosť o zamestnanie nevybavíme kladne, vaše informácie si istý čas ponecháme na budúcu potrebu, ak výslovne neuvediete, že si to neželáte. Okrem uvedených použití môžeme získané informácie využiť na odhaľovanie, prevenciu a riešenie podvodov, narušenia duševného vlastníctva, porušenia našich podmienok použitia, porušenia zákona alebo iného zneužitia webových stránok.

Sprístupnenie osobných údajov

S výnimkou prípadov opísaných nižšie nebudeme bez vášho súhlasu poskytovať mimo spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok alebo ktoré nám poskytnete pri kontakte. Sprístupnenie poskytovateľom služieb Spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o najíma ďalšie spoločnosti, ktoré jej poskytujú služby, ako sú webhosting, rozosielanie informácií, uskutočňovanie prieskumov, spracovanie transakcií, analýza webových stránok a obchodné a ďalšie analýzy s cieľom zlepšovať kvalitu podniku, webové stránky a výrobky či služby spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba tie časti vašich osobných údajov, ktoré potrebujú na efektívne poskytovanie týchto služieb. Tieto spoločnosti a ich zamestnanci nesmú používať osobné údaje, ktoré od spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o prijmú, na žiadne iné účely. Sprístupnenie distribútorom alebo dodávateľom Pri vybavovaní vašej žiadosti môžeme poskytnúť vaše osobné údaje spoločnostiam, ktoré distribuujú naše výrobky alebo nám dodávajú výrobky. V takom prípade poskytneme spoločnostiam iba tie časti osobných údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie žiadosti. Dané spoločnosti a ich zamestnanci navyše nesmú používať tieto osobné údaje na žiadne iné účely. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o dovolenie poskytnúť vaše údaje distribútorom na iné marketingové účely než na vybavenie vašej žiadosti. Vaše údaje však na také marketingové účely neposkytujeme bez vášho výslovného súhlasu. Sprístupnenie v spojení s transakciami V spojení s niektorými transakciami môžeme sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje finančným inštitúciám, vládnym úradom a prepravným alebo poštovým spoločnostiam, ktoré sa na vybavení transakcie podieľajú. Sprístupnenie z iných dôvodov Osobné údaje môžeme sprístupniť aj vtedy, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon alebo v dobrej viere, že je taký postup nevyhnutný na dodržanie zákonných požiadaviek či požiadaviek súdneho procesu, na ochranu našich práv a majetku alebo v naliehavých prípadoch na zaistenie bezpečnosti určitej osoby.

Zabezpečenie

Spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o dbá na zabezpečenie vašich osobných údajov. Používame celý rad bezpečnostných technológií a postupov, ktoré chránia vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s obmedzeným prístupom.

Kontrola osobných údajov

V niektorých prípadoch môžete osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webových stránok skontrolovať a opraviť na stránke, kde ste ich pôvodne zadali. Vo všetkých prípadoch tiež môžete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie požiadať o kontrolu a opravu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach alebo ktoré nám poskytnete pri kontakte, alebo môžete požiadať spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o, aby ich prestala používať. Skôr ako vám umožníme prístup k osobným údajom, môžeme overovať vašu identitu. Môžete nám pomôcť udržiavať správne údaje a informovať nás o zmene poštovej adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Údaje detí

Spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o vedome nezískava údaje od detí a jej webové stránky nie sú určené deťom. Odkazy na ďalšie weby Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné weby, napríklad distribútorov a predajcov spoločnosti Merida Bratislava, s.r.o, profesijné a vládne organizácie a publikácie. Odkazujeme aj na externých poskytovateľov, ktorí hosťujú, spravujú a prevádzkujú online školenia. Snažíme sa síce uvádzať odkazy len na webové stránky, ktoré spĺňajú naše vysoké štandardy a rešpektujú súkromie, nezodpovedáme však za obsah, zabezpečenie ani postupy ochrany súkromia na týchto weboch. Vymáhanie tohto vyhlásenia o súkromí/Kontaktné údaje Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo nášho spôsobu zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás prosím na: www.meridask.sk, alebo na meridask@meridask.sk. Na vaše otázky a pripomienky budeme bezprostredne reagovať a pokúsime sa vypracovať uspokojivé riešenie.

Zmeny vyhlásenia o súkromí

Spoločnosť Merida Bratislava, s.r.o môže toto vyhlásenie o súkromí príležitostne upraviť. Ak to urobí, zmení sa dátum poslednej aktualizácie uvedený nad a pod vyhlásením o súkromí.

Posledná aktualizácia 25.5.2018